Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10790/2479

Meha Ka Leo I Ka Nahele: He Noiʻina I Ka Poʻe Kāpili Manu O Ke Au Kahiko

File Size Format  
Gomes_hilo.hawaii_1418O_10093.pdf 11.55 MB Adobe PDF View/Open

Item Summary

Title:Meha Ka Leo I Ka Nahele: He Noiʻina I Ka Poʻe Kāpili Manu O Ke Au Kahiko
Authors:Gomes, Noah Joseph
Contributors:Langlas, Charles M. (advisor)
Hawaiian Language and Literature (department)
Keywords:Cultural anthropology
Zoology
Ethnic studies
Birds
Ethnobiology
show 4 moreEthnozoology
Hawaii
Hawaiian
Hunting
show less
Date Issued:2015
Abstract:In this paper I have researched the kinds of bird hunting practiced traditionally throughout the Hawaiian Archipelago. I have collected, analyzed, and documented all of the sources that could be found on the subject of traditional Hawaiian bird hunting, commonly referred to as called kāpili manu. Sources utilized include Hawaiian language newspaper articles, old manuscripts, journal publications, old interviews, and traditional Hawaiian stories. This paper has been divided up into three major parts. In Māhele 1, the bird hunters themselves are examined, as well as their lifestyle when on hunting trips. This is done in five chapters: 2. The Konohiki System, 3. The Qualities of a Bird Hunter, 4. Mountain Living, 5. Trespassing on Land Boundaries, 6. The Spiritual Aspects of Bird Hunting. In Māhele 2, native Hawaiian birds and how often they were caught are examined through two chapters: 7. The Traditional Categorization System of Native Birds Used by Hawaiians, and 8. The Birds Most Hunted on Hawaiʻi Island. The last section, Māhele 3 looks at hunting methods of specific kinds of birds. First examined are the general traditional methods of catching small forest birds. Then the hunting of the ʻōʻō (Moho spp.), the mamo (Drepanis pacifica), ʻuaʻu (Pterodroma sandwichensis) and kōlea (Pluvialis fulva) each have their own chapter. The business of bird hunting was important in ancient Hawaiʻi. Birds were hunted for food, feathers, and for tools.
Ma keia pepa nei, ua noiʻi ʻia ke ʻano o ke kāpili manu o ke au kahiko o Hawaiʻi paeʻāina. Ua ʻohi, kālailai, a ua palapala ʻia pū nā kūmole a pau i hiki ke loaʻa mai no ia kumuhana, kapa mau ʻia he kāpili manu. Ua kiʻi ʻia nā kūmole mai nā nūpepa ʻōlelo Hawaiʻi kahiko, nā waihona palapala kahiko, nā puke pai, nā nīnauele kahiko, a me nā kaʻao kahiko. Ua hoʻomāhele ʻia ka pepa i ʻekolu māhele. Ma ka Māhele 1 o ka pepa, nānā ‘ia ke ‘ano o ka po’e kāpili manu a me ko lakou noho ‘ana ma ia hana ma ‘elima mau mokuna: 1. Ka ʻŌnaehana Konohiki, 2. Ke ʻano o ka Poʻe Kāpili manu, 3. No ka Noho ʻana i Kuahiwi, 4. Ka ʻAʻe ʻana i nā Palena ʻĀina, 5. Ka ʻAoʻAo Pili ʻUhane o ke Kāpili Manu. Ma ka Māhele 2, nānā ʻia nā manu ‘ōiwi o Hawai’i a me ka nui o ko lakou hopu ‘ia ma ʻelua mokuna: 6. Ka ‘Ōnaehana Waeʻanona Manu Kuʻuna o nā Hawaiʻi, a me 7. Nā Manu i Hahai Nui ʻia ma Hawaiʻi Mokupuni. Ma ka Māhele 3 i nānā ʻia ai ka hahai ʻia o nā manu liʻiliʻi o ka nahele ma ka laula, a laila, ka hahai ‘ana i ‘ehā mau manu, ʻo ka ʻōʻō, ka mamo, ka ʻuaʻu, a me ke kōlea. He ʻoihana koʻikoʻi ia hana kāpili manu i ke au kahiko. He hahai ʻia ka manu no ka hulu, ka meaʻai, a no kekahi mau pono hana.
Pages/Duration:282 pages
URI:http://hdl.handle.net/10790/2479
Rights:All UHH dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
Appears in Collections: Hawaiian Language and Literature


Please email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.

Items in UH System Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.