Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10790/3535

Ka Papa Kūʻauhau Aliʻi Ma Ka Wā O Kalākaua He Mōʻī

File Size Format  
Kailihou_hilo.hawaii_1418O_10161.pdf 4.01 MB Adobe PDF View/Open

Item Summary

Title:Ka Papa Kūʻauhau Aliʻi Ma Ka Wā O Kalākaua He Mōʻī
The Papa Kūʻauhau Aliʻi During The Reign of Kalākaua
Authors:Kailihou, Samantha Aolani
Contributors:Langlas, Charles (advisor)
Hawaiian Language and Literature (department)
Keywords:History
genealogy
Kalākaua
Date Issued:Aug 2018
Abstract:Hōʻuluʻulu
ʻO ke kūʻauhau o ke kanaka ke kahua o kona kuleana. Ua ʻike ʻia kēia ma ka wā kahiko a ua mālama ʻia nā kūʻauhau i mōakāka loa ke kūlana a me ke kuleana o kēlā me kēia kanaka o ka lāhui Hawaiʻi. ʻO ke kumuhana o kēia pepa ka nānā ʻana i ka hana a ka Papa Kūʻauhau Aliʻi o Nā Aliʻi Hawaiʻi i hoʻokumu ʻia ma ka wā o Kalākaua he mōʻī i mea e mōakāka ai ka pahuhopu a ka papa a me ke kuleana o ke kūʻauhau ma ka wā o Kalākaua.
Ma ka hala ʻana o Kamehameha V he hōʻoilina ʻole ma 1872, a laila ʻo Lunalilo ma 1874 he hoʻoilina ʻole, ʻo ke koho pāloka ʻana ka hana. Pēlā i piʻi aʻe ai ʻo Kalākaua he mōʻī. No Kalākaua nō ka hoʻopaʻa pono ʻana i kona aupuni i kāna mau hoʻoilina hoʻi. Pēlā nō kāna hana mua i ke koho ʻana i kona kaikaina aloha ʻia ʻo Leleiohoku a ʻo kona kaikuahine ʻo Liliʻuokalani ka lua. Akā, ʻaʻole nō ʻo ka hoʻoilina wale nō kā Kalākaua i ʻimi ai. Ma ka pau ʻana o kenekulia ʻumikūmāiwa, ua maopopo ʻole nā ʻohana aliʻi a ua nele nō nā aliʻi ma ka ʻahaʻōlelo. No ia kumu i hoʻokumu ʻia ai ʻo Kalākaua i ka Papa Kūʻauhau Aliʻi o Nā Aliʻi Hawaiʻi. He papa ia i kūhelu i ke kānāwai, he papa ia i hoʻomana pū ʻia e ka ʻahaʻōlelo. ʻO ka pahuhopu nui o ka papa ka ʻimi a loaʻa nā kūʻauhau ʻohana aliʻi me ka hoʻopiha pū ʻana i ka moʻolelo o ka Hawaiʻi.
Ma kēia pepa, ua hoʻohana ʻia ka puke moʻolelo a ka papa. ʻO ia hoʻi ka puke i palapala ʻia ai nā moʻolelo o nā hālāwai. Ua nānā nui ʻia ka papahana nonoi kūʻauhau i hoʻokumu ʻia e ka papa i mea e hōʻoia ai nā kūʻauhau aliʻi e ola ana ma ka wā o Kalākaua; a ua noʻonoʻo nui ʻia nā hiʻohiʻona o ka ʻāina, ke aliʻi, a me ke kanaka i hāpai ʻia i ka hālāwai o ka papa i mea e maopopo ai nā moʻolelo o kēlā me kēia ʻāina o Hawaiʻi.
ʻO ka hua o kēia hana ka maopopo ʻana i ka pahuhopu nui a ka papa ma ʻō aku o ka hoʻomaoʻopopo ʻana i nā kūʻauhau aliʻi. Ua hoʻāʻo nō ka papa i hoʻopihapiha maoli i ka moʻolelo Hawaiʻi. I loko nō o ka hana nui a lākou, ʻaʻole nō i kō piha nā pahuhopu. Eia nō naʻe, ua waiwai nō kēia pāhana i ka ʻike i ʻohi ʻia a ʻo kekahi hua o kēia pepa ka hoʻonohonoho ʻana i ia ʻike i mea e maʻalahi ai ka lālau ʻana o kākou me ka hoʻopōʻaiapili hou ʻana i mea e poina ʻole ai. He mea nui pū ka hiki ke kālailai ʻia ka hana a ka papa i maopopo ai ke kuleana o ke kūʻauhau i ke aupuni Hawaiʻi kahiko a me ke aupuni Hawaiʻi hou e hoʻokumu ʻia ana i ka wā e hiki mai ana.
Pages/Duration:149 pages
URI:http://hdl.handle.net/10790/3535
Rights:All UHH dissertations and theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission from the copyright owner.
Appears in Collections: Hawaiian Language and Literature


Please email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.

Items in UH System Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.