Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10790/5170

Maunakea: He Hōʻailona o ke kaiāulu Hawaiʻi hou

File Size Format  
Hoopai_hilo.hawaii_1418O_10173.pdf 575.82 kB Adobe PDF View/Open

Item Summary

Title:Maunakea: He Hōʻailona o ke kaiāulu Hawaiʻi hou
Maunakea: A symbol of an emerging Hawaiian community
Authors:Hoopai, HololapakaʻenaʻenaoKona
Contributors:Wilson, William H. (advisor)
Hawaiian Language and Literature (department)
Keywords:American studies
History
Astronomy
Maunakea
Millennials
Date Issued:Aug 2019
Abstract:Ma ka lā 24 o Iune, 2015, ua ʻākoakoa ma ʻō aku o 500 kānaka ma Hale Pōhaku ma Maunakea e kūʻē i ke kūkulu ʻia o ka Thirty Meter Telescope, ka hale kilo hōkū ʻoi kelakela o kona ʻano ma ka honua nei. Ma kaʻu piʻi pū ʻana ma Maunakea, ua ʻike wau i nā helehelena kamaʻāina o koʻu hanauna, ʻo ka haunauna millennial hoʻi, a ua lohe wau i ka ʻōlelo Hawaiʻi i hoʻopuka wale ʻia ma waena o ka poʻe. ʻO kēia pepa nei, he kālailaina i nā kumu nui o ke kūʻē ma Maunakea ma ia lā a me kona mau hiʻohiʻona kūikawā ʻo ke komo nui o ka hanauna millennial a me ka laulaha o ka ʻōlelo Hawaiʻi. Hoʻākāka wau i ʻekolu kumu ʻo ia hoʻi ka: 1. Pōʻaiapili – ʻo ia ka moʻolelo o ka hoʻolilo ʻāina Hawaiʻi, ka hoʻoholomua nohona Hawaiʻi, a me ka papahana hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi; 2. Pāpaho – ʻo ia ke kahua ʻenehana o kēia au i kūkulu i nā alahele hou no ka hoʻokaʻaʻike; a me ka 3. Poʻe – ʻo ia ka hanauna hoʻōla ʻōlelo Hawaiʻi ma loko o ka hanauna millennial, ka ikehu e hoʻoholomua ana i ko kākou kaiāulu. Hāpai pū wau i nā kaʻakālai hou e hoʻākea i ka hana o ke Keʻena Kuleana Hawaiʻi ma ke aupuni o Hawaiʻi a me kekahi ʻōnaehana mālama ʻāina hou no Maunakea.
Pages/Duration:79 pages
URI:http://hdl.handle.net/10790/5170
Appears in Collections: Hawaiian Language and Literature


Please email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.

Items in UH System Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.